ประวัติสาขา

sru-human-music-banner2

บทบาทของดนตรีสากลได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมและระบบเศรษฐกิจของไทยจนกลายเป็นอุตสาหกรรมดนตรีขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีสากล จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อนำศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี มาใช้พัฒนาความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางดนตรี ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ที่เหมาะสม ตามสภาวะโลกปัจจุบัน

ดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางสังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น ดนตรีสากลจึงมีส่วนในการสะท้อนสภาพของสังคม และวัฒนธรรมนั้น ๆ และขณะเดียวกันก็เป็นสื่อในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีสากลจึงมีส่วน ในการสร้างสรรค์สังคม และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจให้การศึกษาแก่ประชาชนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาดนตรีสากลจึงเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงที่จะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้วิชาการทางดนตรีสากลมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม