ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านดนตรีสากล สร้างสรรค์งานดนตรี และนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางดนตรีทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางดนตรี
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม