คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                         น(ท-ป-อ)

2000105      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                        3(3-0-6)

                       Thai for Communication

ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่าง ๆ      อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการเขียนรายงานและรูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

2000106      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                                 3(3-0-6)
                        English for Communication 1

                  ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านประกาศ โฆษณาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาด้วยตัวเอง

2000107      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                                 3(3-0-6)
                       English for Communication 2

                  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

1000101      การพัฒนาตน                                                                                      3(2-2-5)
                      Self Development

                  ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง การประยุกต์ทางทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งการดูแลและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2000101       ปรัชญากับชีวิต                                                                                    3(3-0-6)
                        Philosophy and Life

ศึกษาความหมาย ขอบเขตเนื้อหา วิธีการคิดทางปรัชญา ลักษณะที่สำคัญที่แตกต่างกันระหว่างปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก ปัญหาจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของชีวิตที่ดีที่มนุษย์แสวงหา ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ และลักษณะใช้ในการตัดสิน ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร ของมนุษย์และสามรถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม

2000102      สุนทรียศาสตร์                                                                                    3(3-0-6)
                        Aesthetic Appreciation

การศึกษาทฤษฎีและการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของมนุษย์ โดยพิจารณาคุณค่าของสุนทรียศาสตร์จากการแสดงออกทางความงามซึ่งอาจแสดงออก   ทางศิลปกรรม ดนตรี และศิลปะการแสดง ทั้งนี้เพื่อนำคุณค่าทาสุนทรียศาสตร์มาพัฒนาคุณภาพชีวิต

2000103      วิถีโลก                                                                                                3(3-0-6)
                        Global Society and Living

                  ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของสังคมโลก ตลอดจนการปรับตัวประเทศไทย ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง เพื่อให้อยู่รอดในสังคมโลก

2000104      สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                                      3(3-0-6)
                       Thai Culture and Society 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคมไทย  วัฒนธรรมไทยระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและ   การสืบสานวัฒนธรรมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม

2000108      พุทธทาสศึกษา                                                                                     3(2-2-5)
                        (Buddhadasa Studies)

                   แนวคิด ปณิธานและวิธีการอธิบายหลักธรรมในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ การนำไปประยุกต์ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

4000101      สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต                                                                   3(3-0-6)
                       Environment for Quality of Life

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความสำพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมพลังงานแบบยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

4000102      การพัฒนาการคิด                                                                                 3(3-0-6)
                        Development of Thinking

                  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ   การคิดเชิงวิเคราะห์และผสมผสาน การคิดทางบริการจัดการ การคิดเชิงยุทธศาสตร์  การวางแผนและโครงการ ตรรกศาสตร์และการให้แหตุผลข้อมูลข่าวสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูล ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ การบวนการตัดสินใจ

4000104      คอมพิวเตอร์กับชีวิต                                                                             3(2-2-5)
                        Computer and Life

                  ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ในการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล เพื่อการค้นคว้าสำหรับการทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

4000105      คอมพิวเตอร์ประยุกต์                                                                           3(2-2-5)
                        Applied Computer

                  ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในศาสตร์ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริง

2010101       ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน                                                                3(3-0-6)
                       Fundamental of Music Theory

ศึกษาการบันทึกโน้ตสากล เครื่องหมายกำหนดจังหวะ กุญแจ บันไดเสียง ขั้นคู่       การเปลี่ยนบันไดเสียง ศัพท์สังคีตทั่วไป และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน

2010102      ทฤษฎีดนตรี 1                                                                                     3(3-0-6)
                      Music Theory 1

ศึกษาตรัยด์ คอร์ด และการพลิกกลับของคอร์ด จุดพักเพลง การเคลื่อนที่ของคอร์ด  การใช้คอร์ดในรูปพื้นต้นและการพลิกกลับ การเขียนและวิเคราะห์ทำนอง การประสานเสียง 4 แนว และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน

2010203      ทฤษฎีดนตรี 2                                                                                     3(3-0-6)

                  Music Theory 2

ศึกษาคอร์ดทบชนิดต่าง ๆ การย้ายบันไดเสียงแบบ Diatonic Modulation การใช้ Secondary Dominant) การใช้ Sequence และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน

2010204      ทฤษฎีดนตรี 3                                                                                     3(3-0-6)

                  Music Theory 3

ศึกษาการใช้คอร์ดยืมโครมาติคคอร์ด คอร์ดที่แปลงเสียง การเปลี่ยนกุญแจแบบโครมาติค  การฝึกโสตประสาทให้สอดคล้อง กับเนื้อหาวิชาที่เรียน

2010105      คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น                                                                   3(3-0-6)

                  Introduction to Music Computer

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบหลัก และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมดนตรีแบบต่างๆ

2010106      ประวัติดนตรีตะวันตก                                                                          3(3-0-6)

                  Western Music History

ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีตั้งแต่ยุดโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยสังเขปเพื่อให้มองเห็นลำดับของวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตลอดจนศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ความคิดใหม่ ๆ ในด้านการประสานเสียง การใช้เครื่องดนตรี บุคคลสำคัญ และผลงานที่สำคัญ

2010207      ทฤษฎีการสอดทำนอง                                                                           3(3-0-6)     

                  Counterpoint

ศึกษาการเขียนเคาเตอร์พอยต์ 2 แนว 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล      การเขียน Harmonic Implication, Imitation, Cannon, Invention, Fugue

2010208      รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี                                                               3(3-0-6)

                  Forms and  Analysis

ศึกษารูปแบบโมทีฟ วลี จุดพัก ประโยค ของเพลงและบทบรรเลงของรูปแบบพื้นฐาน เช่น Binary, Ternary, Rondo, Sonata, Variation, Invention Fugue พร้อมทั้งฝึกการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ

2010209      การประพันธ์                                                                                       3(3-0-6)

                  Composition

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น วิเคราะห์ตัวอย่างงานคีตประพันธ์ประเภทต่าง ๆ   เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น  การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการประพันธ์ ตลอดจนการให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง รวมทั้งการนำเสนอผลงาน

2010110      การขับร้องประสานเสียง 1                                                                    2(0-4-2)

                  Chorus 1

ปฏิบัติเกี่ยวกับการหาพิสัยความสูงต่ำของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่มตามพิสัย  ฝึกการหายใจ  ที่ถูกต้อง ฝึกการออกเสียงจากตำแหน่งต่าง ๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออกเสียงสระต่าง ๆ  ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงระดับพื้นฐาน

2010211      ขับร้องประสานเสียง 2                                                                            2(0-4-2)

                  Chorus 2

ปฏิบัติเกี่ยวกับฝึกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝึกการย้ายเสียงโด ไปในบันไดเสียงต่าง ๆ  ใช้บทฝึกและบทเพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 1

2010212      ปฏิบัติรวมวง 1                                                                                    2(0-4-2)

                  Ensemble 1

ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกัน การบรรเลงให้น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลงในบทเพลงที่ผู้สอนกำหนดให้

2010313      ปฏิบัติรวมวง 2                                                                                    2(0-4-2)

                  Ensemble

ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกัน การบรรเลงให้น้ำเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ในบทเพลงที่สูงกว่าระดับที่ 1

2010114      พื้นฐานดนตรีไทย                                                                                3(3-0-6)

                  Fundamental of Thai Music

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี และโอกาสที่ใช้ ศึกษาประวัติและผลงานคีตกวี นักดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาดนตรีไทย รวมถึงศึกษาบทเพลงแต่ละประเภท และศัพท์สังคีตทางดนตรีไทย การฝึกโสตประสาทในการฟังดนตรีไทย ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับวิถีชีวิตของสังคมไทย

2010115      ปฏิบัติดนตรีไทย 1                                                                               2(0-4-2)

                  Thai Music Practicum 1

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม ตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทย

2010216      ปฏิบัติดนตรีไทย 2                                                                               2(0-4-2)

                  Thai Music Practicum 2

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อมตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทยที่ต่อเนื่อง และสูงกว่าระดับที่ 1

2010317      การบันทึกเสียง 1                                                                                 3(2-2-5)

                  Recording 1

                  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบห้องบันทึกเสียง ขนาดรูปร่างโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อกและดิจิตอล โมนิเตอร์ เครื่องตกแต่งเสียง เครื่องผสมเสียง สายสัญญาณและหัวต่อสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่อมระบบ          การวางลำดับก่อนหลังของอุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา

2010318      การบันทึกเสียง 2                                                                                 3(2-2-5)

                      Recording 2

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการจัดวางตำแหน่งและการเลือกใช้ไมโครโฟนระบบซิงโครไนซ์ เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงการทำมาสเตอร์สำหรับสื่อต่าง ๆ ตลอดจน ศึกษาถึงอุปกรณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งาน เช่น Sequencer, Drum Machine, Sampling machine, Synthesizer, Sound module และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีต่าง ๆ

2010319      การผลิตผลงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์                                                   3(2-2-5)

                  Productions for Computerized Music

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ Visual Media การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การสร้างฐานข้อมูลโน้ตดนตรี ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ Audio Visual Media การบันทึกเสียงในสตูดิโอ

2010420      การออกแบบเสียง                                                                                 3(2-2-5)

                  Sound Design

ศึกษาในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการสร้างเสียงประกอบภาพ รวมไปถึงเสียงประกอบต่าง ๆ เสียงในธรรมชาติและการพากย์  เทคโนโลยีดนตรีอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิตอล ศึกษาและทำโครงงานเสียงในงานภาพยนตร์โฆษณา วิดีทัศน์ การ์ตูนและรายการวิทยุ

2010321      อิเลคโทรอคูสติก                                                                                   3(2-2-5)

                  Electroacoustic

ศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธ์เพลงแบบ Electroacoustic ที่สำคัญ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแต่งเพลง อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติการแต่งเพลงในแง่มุมต่าง ๆ ให้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของงานเพลงต่าง ๆ

2010322      การแต่งเพลง                                                                                       3(2-2-5)

                        Song Writing

ศึกษาการแต่งเพลงที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม วิธีการแต่งเพลง การลำดับเนื้อหา  ภาษาและทำนองเข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะต้องนำเสนอด้วยการเล่นกีตาร์หรือเปียโนประกอบ

2010323      การเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม                                                                3(2-2-5)

                  Popular Music Arranging

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์ แนวทำนอง

2010424      การประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อ                                                              3(2-2-5)

                  (Music Composition for Multimedia)

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำดนตรีตลอดจนการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสม

2010425      ธุรกิจดนตรี                                                                                         3(3-0 -6)

                  Music Business

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกอบธุรกิจ ธุรกิจดนตรีแขนงต่าง ๆ การนำเอาวิชาชีพดนตรี  ไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ ข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจดนตรี

2010326      หลักการโยธวาทิต 1                                                                              3(3-0-6)

                  Marching Band 1

ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิต รวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวง  ในลักษณะต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ สำหรับดนตรีโยธวาทิต

2010327      หลักการโยธวาทิต 2                                                                              3(3-0-6)

                  Marching Band 2

ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวง  ในลักษณะต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ สำหรับดนตรีโยธวาทิต ในระดับที่สูงขึ้น

2010428      หลักการโยธวาทิต3                                                                              3(3-0-6)

                  Marching Band 3

ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวง  ในลักษณะต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ สำหรับดนตรีโยธวาทิตในระดับที่สูงขึ้น ต่อจากวิชาหลักการโยธวาทิต 2

2010429      การเรียบเรียงเพลงสำหรับวงโยธวาทิต                                                       3(3-0-6)

                  Marching Band Arranging

ศึกษาเทคนิคของการเรียบเรียงเพลง เสียงประสาน สำหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดระบบเครื่องดนตรี การใช้เครื่องดนตรีทดแทน การนำบทเพลงจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียงสำหรับวงโยธวาทิต วิธีการเขียน Score ในแบบ Short Score และ Full Score การคัดลอกสกอร์สำหรับเครื่องดนตรี

2010430      การบริหารวงโยธวาทิต                                                                               3(3-0-6)

                  Marching Band Management

ศึกษาหลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีว่าด้วยตำแหน่งและความรับผิดชอบหลักการและระเบียบการฝึกซ้อม การกำหนดแผนการบริหารวงโยธวาทิต

2010331      เครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิต                                                           3(2-2-5)

                  Percussion for Marching Band

ศึกษาและปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะทุกชนิดที่ใช้ในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลงทุกระดับขั้น การบันทึกโน้ต การเรียบเรียงเพื่อประกอบการบรรเลง

2010332      การอำนวยเพลง                                                                                   3(2-2-5)

                  Conducting

ศึกษาและปฏิบัติการอำนวยเพลงวงดนตรี ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การอำนวยเพลง          ในเวลาซ้อม และเวลาแสดงจริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2010333      หลักการแปรขบวน                                                                                           3(2-2-5)

                       Marching and Display

ศึกษาและปฏิบัติหลักการแปรขบวนเพื่อเข้าใจถึงหลักการในการออกแบบภาพ          การแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต ตลอดจนสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแปรขบวนในรูปแบบต่างๆ

2010334      การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรีสนาม                                                       3(2-2-5)

                  Drill Design Softwears

ศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรีสนาม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับแผนภาพที่สร้างขึ้น โดยสั่งงานผ่านระบบ MIDI การนำแผนภาพที่สร้างขึ้นไปปฏิบัติใช้งานจริงกับวงดนตรี

 

2010135      เครื่องลมไม้ 1                                                                                      2(0-4-2)
Woodwind 1

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลง       ที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010136      เครื่องลมไม้ 2                                                                                      2(0-4-2)

                  Woodwind 2

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010237      เครื่องลมไม้ 3                                                                                      2(0-4-2)

                  Woodwind 3

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010238      เครื่องลมไม้ 4                                                                                      2(0-4-2)

                  Woodwind 4

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010339      เครื่องลมไม้ 5                                                                                      2(0-4-2)

                  Woodwind 5

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010340      เครื่องลมไม้ 6                                                                                      2(0-4-2)

                  Woodwind 6

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010441      เครื่องลมไม้ 7                                                                                      2(0-4-2)

                    Woodwind 7

ฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010142      เครื่องทองเหลือง 1                                                                               2(0-4-2)
Brass 1

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่น      กับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010143      เครื่องทองเหลือง 2                                                                               2(0-4-2)

                  Brass 2

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010244      เครื่องทองเหลือง 3                                                                               2(0-4-2)         Brass 3

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010245      เครื่องทองเหลือง 4                                                                               2(0-4-2)
Brass 4

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010346      เครื่องทองเหลือง 5                                                                               2(0-4-2)

                  Brass 5

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010626      เครื่องทองเหลือง 6                                                                               2(0-4-2)

                  Brass 6

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010347      เครื่องทองเหลือง 7                                                                               2(0-4-2)

                  Brass 7

ฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลืองให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010448      เครื่องสายสากล 1                                                                                 2(0-4-2)

                  String 1    

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010150      เครื่องสายสากล 2                                                                                 2(0-4-2)

                  String 2

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010251      เครื่องสายสากล 3                                                                                 2(0-4-2)

                  String 3

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010252      เครื่องสายสากล 4                                                                                 2(0-4-2)

                  String 4

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010353      เครื่องสายสากล 5                                                                                 2(0-4-2)

                  String 5

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010354      เครื่องสายสากล 6                                                                                 2(0-4-2)

                  String 6

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010455      เครื่องสายสากล 7                                                                                 2(0-4-2)

                  String 7

ฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากลให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010156      กีตาร์ไฟฟ้า 1                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 1     

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัด การเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลง       ที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010157      กีตาร์ไฟฟ้า 2                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 2

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010258      กีตาร์ไฟฟ้า 3                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 3

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010259      กีตาร์ไฟฟ้า 4                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 4

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010360      กีตาร์ไฟฟ้า 5                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 5

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010361      กีตาร์ไฟฟ้า 6                                                                                       2(0-4-2)

                  Electric Guitar 6

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

 2010462     กีตาร์ไฟฟ้า 7                                                                                       2(0-4-2)
Electric Guitar 7

ฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010163      กีตาร์คลาสสิก 1                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 1

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลง      ที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010164       กีตาร์คลาสสิก 2                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 2

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010265      กีตาร์คลาสสิก 3                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 3

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010266      กีตาร์คลาสสิก 4                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 4

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010367      กีตาร์คลาสสิก 5                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 5

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010368      กีตาร์คลาสสิก 6                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 6

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010469      กีตาร์คลาสสิก 7                                                                                   2(0-4-2)

                  Classic Guitar 7

ฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010170      คีย์บอร์ด 1                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 1

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010171      คีย์บอร์ด 2                                                                                          2(0-4-2)         Keyboard 2

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010272      คีย์บอร์ด 3                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 3

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

 2010273     คีย์บอร์ด 4                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 4

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010374      คีย์บอร์ด 5                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 5

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010375      คีย์บอร์ด 6                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 6

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010476      คีย์บอร์ด 7                                                                                          2(0-4-2)

                  Keyboard 7

ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด ให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010177      ขับร้องสากล 1                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 1

ฝึกปฏิบัติการขับร้องขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง ฝึกหัด  การร้องบันไดเสียง แบบฝึกหัดขับร้องเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่น      กับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010178      ขับร้องสากล 2                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 2

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรี หรือเพลงที่เหมาะสม

2010279      ขับร้องสากล 3                                                                                     2(1-2-3)

                  Voice 3

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรีหรือเพลงที่เหมาะสม 

2010280      ขับร้องสากล 4                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 4

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรี หรือเพลงที่เหมาะสม

2010381      ขับร้องสากล 5                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 5

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรี หรือเพลงที่เหมาะสม

2010382      ขับร้องสากล 6                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 6

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรี หรือเพลงที่เหมาะสม

2010483      ขับร้องสากล 7                                                                                     2(0-4-2)

                  Voice 7

ฝึกปฏิบัติการขับร้องให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง เทคนิคการแสดง   ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 บทฝึกจากเพลงสมัยนิยม วรรณกรรมดนตรี หรือเพลงที่เหมาะสม

2010184      เครื่องกระทบ 1                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 1

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010185      เครื่องกระทบ 2                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 2

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010286      เครื่องกระทบ 3                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 3

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010287      เครื่องกระทบ 4                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 4

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010388      เครื่องกระทบ 5                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 5

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010389      เครื่องกระทบ 6                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 6

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010490      เครื่องกระทบ 7                                                                                    2(0-4-2)

                  Percussion 7

ฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010191      กีตาร์เบสไฟฟ้า 1                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 1

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง และสำเนียง แบบฝึกหัดเบื้องต้น บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010192      กีตาร์เบสไฟฟ้า 2                                                                                  2(0-4-2)

                  Electric Bass 2

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010293      กีตาร์เบสไฟฟ้า 3                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 3

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010294      กีตาร์เบสไฟฟ้า 4                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 4

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010395      กีตาร์เบสไฟฟ้า 5                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 5

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010396      กีตาร์เบสไฟฟ้า 6                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 6

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010497      กีตาร์เบสไฟฟ้า 7                                                                                 2(0-4-2)

                  Electric Bass 7

ฝึกปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้าให้มีทักษะสูงขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียง สำเนียง เทคนิคการปฏิบัติ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 6 และฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม หรือเพลงที่เหมาะสม

2010498      การเตรียมการนำเสนอผลงานทางดนตรี                                                 2(0-4-2)

              Preparation for Special Musical Project

                  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ     ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา สังเกต การค้นหาข้อมูล และการเตรียมข้อมูล

2010499      การนำเสนอผลงานทางดนตรี                                                                5(0-10-5)

                  Special Musical Project                                                                     

ให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา และนำข้อมูลจากการเตรียม มาบูรณาการสร้างสรรค์งานของตนเองอย่างมีอิสระ และต้องนำผลงานนั้นมาแสดง        ต่อสาธารณะชน

20104100    การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                              2(0-4-2)

                  Preparation for Internship                                                                

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา สังเกต และมีสวนร่วมในการ       ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

20104101    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                   5(350)
                       Internship
ให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความต่อเนื่องจากการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพียง 1 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ การฝึกงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับ วงดนตรีอื่น ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง เริ่มตั้งแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง การปฏิบัติ งานจริงในสถานประกอบการ การฝึกงานในสถานประกอบการ การศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ไม่มี การสอนในกระบวนสอนอยู่แล้ว การศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเป็นวิวัฒนาการล่าสุด  ในสาขาดนตรี และการเป็นผู้ฝึกสอน เป็นผู้สาธิต เป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี