โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร   130   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9     หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9     หน่วยกิต
ข.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน    94   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 46   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 48  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง 27   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี   14  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7     หน่วยกิต
ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี              6     หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               30 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                  9   หน่วยกิต

2000105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                 3(3-0-6)

(Thai for Communication)

2000106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                           3(3-0-6)
(English for Communication 1)

2000107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                           3(3-0-6)

(English for Communication 2)

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                          6   หน่วยกิต

1000101 การพัฒนาตน                                                             3(3-0-6)

(Self-Development)

ให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

2000101 ปรัชญากับชีวิต                                                           3(3-0-6)

(Philosophy and Life)

2000102 สุนทรียศาสตร์                                                            3(3-0-6)

(Aesthetic Appreciation)

2000108 พุทธทาสศึกษา                                                           3(2-2-5)

(Buddhadasa Studies)

          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                           6   หน่วยกิต

2000103 วิถีโลก                                                                     3(3-0-6)

(Global Society and Living)

2000104 สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                  3(3-0-6)
(Thai Culture and Society)

          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           9   หน่วยกิต

4000104                                                                        คอมพิวเตอร์กับชีวิต           3(3-0-6)

(Computer and Life)

ให้เลือกเรียนอีก 2 รายวิชา จำนวน 6  หน่วยกิต

4000101 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต                                               3(3-0-6)

(Environment for Quality of Life)

4000102                                                                        การพัฒนาการคิด             3(3-0-6)

(Thinking Development)

4000105 คอมพิวเตอร์ประยุกต์                                                     3(2-2-5)

(Applied Computer)

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                               94 หน่วยกิต

          วิชาบังคับ                                                                        46          หน่วยกิต

2010101                                                                        ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน           3(3-0-6)

(Fundamental Music Theory)

2010102                                                                            ทฤษฎีดนตรี 1            3(3-0-6)

(Music Theory 1)

2010203                                                                        ทฤษฎีดนตรี 2 3(3-0-6)

(Music Theory 2)

2010204                                                                            ทฤษฎีดนตรี 3 3(3-0-6)

(Music Theory 3)

2010105                                                                            คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น         3(3-0-6)

(Introduction to Music Computer)

2010106 ประวัติดนตรีตะวันตก                                                    3(3-0-6)

(History of Western Music)

2010207                                                                            ทฤษฎีการสอดทำนอง             3(3-0-6)

(Counterpoint)

2010208 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี                                          3(3-0-6)

(Forms  And  Analysis)

2010209                                                                            การประพันธ์ดนตรี       3(3-0-6)

(Composition)

2010110                                                            การขับร้องประสานเสียง 1             2(0-4-2)

                      (Chorus 1)

2010211 การขับร้องประสานเสียง 2                                               2(0-4-2)

(Chorus 2)

 

2010212 ปฏิบัติรวมวง 1                                                           2(0-4-2)

(Ensemble 1)

2010313 ปฏิบัติรวมวง 2                                                           2(0-4-2)

(Ensemble 2)

2010114                                                                            พื้นฐานดนตรีไทย         3(3-0-6)

(Fundamental of Thai Music)

2010115                                                                ปฏิบัติดนตรีไทย 1       2(0-4-2)

(Thai Music Practicum 1)

2010216 ปฏิบัติดนตรีไทย 2                                                       2(0-4-2)

(Thai Music Practicum 2)

2010174 คีย์บอร์ด 1                                                               2(0-4-2)

(Keyboard 1)

2010275                                                                คีย์บอร์ด 2      2(0-4-2)
(Keyboard 2)

              สำหรับผู้ที่เลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด เป็นเครื่องมือหลัก ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีอื่น ๆ ในระดับ 1 และ 2 แทน

          กลุ่มวิชาชีพ                                                                                                     48  หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง

ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียว จากกลุ่มวิชาสำหรับดนตรีสมัยนิยม หรือกลุ่มวิชาสำหรับวงโยธวาทิต

     1)   กลุ่มวิชาสำหรับดนตรีสมัยนิยม  27      หน่วยกิต

2010317                                                                            เสียงและการบันทึกเสียง 1        3(2-2-5)

(Sound and Recording 1)

2010318                                                                            เสียงและการบันทึกเสียง 2        3(2-2-5)

(Sound and Recording 2)

2010319                                                                การผลิตผลงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์        3(2-2-5)

(Productions of Computerized Music)

2010420                                                                            การออกแบบเสียง        3(2-2-5)

(Sound Design)

2010321 อิเลคโทรอคูสติก                                                          3(2-2-5)

(Electroacoustic)

2010322                                                                            การแต่งเพลง   3(2-2-5)

(Song Writing)

2010323 การเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม                                            3(2-2-5)

(Popular Music Arranging)

2010424 การประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อ                                          3(2-2-5)

(Music Composition for Multimedia)

2010425 ธุรกิจดนตรี                                                               3(3-0-6)

(Music Business)

                 2) กลุ่มวิชาดนตรีสำหรับวงโยธวาทิต        27     หน่วยกิต

2010326      หลักการโยธวาทิต 1                                         3(3-0-6)

(Marching Band 1)

2010327       หลักการโยธวาทิต 2                                        3(3-0-6)

(Marching Band 2)

2010428 หลักการโยธวาทิต 3                                             3(3-0-6)

(Marching Band 3)

2010429 การเรียบเรียงเพลงสำหรับวงโยธวาทิต               3(3-0-6)

(Marching Band Arranging)

2010430    การบริหารวงโยธวาทิต                                               3(3-0-6)

(Marching Band Management)

2010331   เครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิต                                   3(2-2-5)

(Percussion for Marching Band)

2010332          การอำนวยเพลง                                                      3(2-2-5)

(Conducting)

2010333 หลักการแปรขบวน                                                       3(2-2-5)

(Marching and Display)

2010334 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรีสนาม                                 3(2-2-5)

(Drill Design Softwears)

          กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี                                                           14 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาปฏิบัติดนตรีต่อไปนี้ เพียงกลุ่มเดียว และลงทะเบียนเรียนตามลำดับ เพียงรายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา

                 1) กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้  (Woodwind Instruments )

          2010135                                                                            เครื่องลมไม้ 1   2(0-4-2)

(Woodwind 1)

2010136 เครื่องลมไม้ 2                                                             2(0-4-2)

(Woodwinds 2)

2010237                                                                            เครื่องลมไม้ 3   2(0-4-2)

(Woodwinds 3)

2010238 เครื่องลมไม้ 4                                                             2(0-4-2)

(Woodwinds 4)

2010339 เครื่องลมไม้ 5                                                             2(0-4-2)

(Woodwinds 5)

2010340                                                                            เครื่องลมไม้ 6   2(0-4-2)

(Woodwinds 6)

2010441                                                                            เครื่องลมไม้ 7   2(0-4-2)

(Woodwinds 7)

                 2)  กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง  (Brass Instruments)

2010142                                                                            เครื่องทองเหลือง 1       2(0-4-2)

(Brass 1)

2010143                                                                            เครื่องทองเหลือง 2       2(0-4-2)

(Brass 2)

2010244 เครื่องทองเหลือง 3                                                       2(0-4-2)

(Brass 3)

2010245                                                                            เครื่องทองเหลือง 4       2(0-4-2)

(Brass 4)

2010346 เครื่องทองเหลือง 5                                                       2(0-4-2)

(Brass 5)

2010347 เครื่องทองเหลือง 6                                                       2(0-4-2)

(Brass 6)

2010448                                                                            เครื่องทองเหลือง 7       2(0-4-2)

(Brass 7)

                 3) กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล (String Instruments)

2010149                                                                            เครื่องสายสากล 1        2(0-4-2)

(String  1)

2010150 เครื่องสายสากล 2                                                        2(0-4-2)

(String  2)

2010251                                                                            เครื่องสายสากล 3        2(0-4-2)

(String  3)

2010252 เครื่องสายสากล 4                                                        2(0-4-2)

(String  4)

2010353                                                                            เครื่องสายสากล 5        2(0-4-2)

(String  5)

2010354 เครื่องสายสากล 6                                                        2(0-4-2)

(String  6)

2010455 เครื่องสายสากล 7                                                        2(0-4-2)

(String  7)

                 4) กลุ่มปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า  (Electric Guitar)

2010156 กีตาร์ไฟฟ้า 1                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 1)

2010157                                                                            กีตาร์ไฟฟ้า 2   2(0-4-2)

(Electric Guitar 2)

2010258 กีตาร์ไฟฟ้า 3                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 3)

2010259 กีตาร์ไฟฟ้า 4                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 4)

2010360 กีตาร์ไฟฟ้า 5                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 5)

2010361 กีตาร์ไฟฟ้า 6                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 6)

2010462 กีตาร์ไฟฟ้า 7                                                             2(0-4-2)

(Electric Guitar 7)

                 5) กลุ่มปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก  (Classical Guitar)

2010163 กีตาร์คลาสสิก 1                                                          2(0-4-2)

(Classical Guitar 1)

2010164 กีตาร์คลาสสิก 2                                                          2(0-4-2)

(Classical Guitar 2)

2010265   กีตาร์คลาสสิก 3                                                       2(0-4-2)

(Classical Guitar 3)

2010266 กีตาร์คลาสสิก 4                                                          2(0-4-2)

(Classical Guitar 4)

2010367 กีตาร์คลาสสิก 5                                                          2(0-4-2)

(Classical Guitar 5)

2010368     กีตาร์คลาสสิก 6                                                         2(0-4-2)

(Classical Guitar 6)

2010469     กีตาร์คลาสสิก 7                                                         2(0-4-2)

(Classical Guitar 7)

                 6) กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด   (Keyboard  Instruments)

2010170 คีย์บอร์ด 1                                                               2(0-4-2)

(Keyboard 1)

2010171      คีย์บอร์ด 2                                              2(0-4-2)

(Keyboard 2)

2010272 คีย์บอร์ด 3                                                               2(0-4-2)

(Keyboard 3)

2010273 คีย์บอร์ด 4                                                               2(0-4-2)

(Keyboard 4)

2010374     คีย์บอร์ด 5                                                            2(0-4-2)

(Keyboards 5)

2010375 คีย์บอร์ด 6                                                               2(0-4-2)

(Keyboard 6)

2010476       คีย์บอร์ด 7                                                          2(0-4-2)

(Keyboard 7)

                 7) กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล  (Voice)

          2010177                                                                            ขับร้องสากล 1 2(0-4-2)

(Voice  1)

2010178                                                                            ขับร้องสากล 2 2(0-4-2)

(Voice  2)

2010279 ขับร้องสากล 3                                                           2(0-4-2)

(Voice  3)

2010280 ขับร้องสากล 4                                                           2(0-4-2)

(Voice  4)

2010381 ขับร้องสากล 5                                                           2(0-4-2)

(Voice  5)

2010382 ขับร้องสากล 6                                                           2(0-4-2)

(Voice  6)

2010483                                                                ขับร้องสากล 7  2(0-4-2)

(Voice  7)

                 8) กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ  (Percussion Instruments )

2010184 เครื่องกระทบ 1                                                          2(0-4-2)

(Percussion 1)

2010185      เครื่องกระทบ 2                                                    2(0-4-2)

(Percussion 2)

2010286 เครื่องกระทบ 3                                                          2(0-4-2)

(Percussion 3)

2010287 เครื่องกระทบ 4                                                          2(0-4-2)

(Percussion 4)

2010388 เครื่องกระทบ 5                                                          2(0-4-2)

(Percussion 5)

2010389 เครื่องกระทบ 6                                                          2(0-4-2)

(Percussion 6)

2010490    เครื่องกระทบ 7                                                     2(0-4-2)

(Percussion 7)

                 9) กลุ่มปฏิบัติกีตาร์เบสไฟฟ้า  (Electric Bass)

2010191 กีตาร์เบสไฟฟ้า 1                                                         2(0-4-2)

(Electric Bass 1)

2010192 กีตาร์เบสไฟฟ้า 2                                                         2(0-4-2)

(Electric Bass 2)

2010293 กีตาร์เบสไฟฟ้า 3                                                         2(0-4-2)

(Electric Bass 3)

2010294 กีตาร์เบสไฟฟ้า 4                                                         2(0-4-2)

(Electric Bass 4)

2010395 กีตาร์เบสไฟฟ้า 5                                                         2(0-4-2)

(Electric Bass 5)

2010396     กีตาร์เบสไฟฟ้า 6                                                  2(0-4-2)

(Electric Bass 6)

2010497   กีตาร์เบสไฟฟ้า 7                                                       2(0-4-2)

(Electric Bass 7)                                                       

     กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7   หน่วยกิต

          ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปนี้ เพียงกลุ่มวิชาเดียว
กลุ่มวิชาการนำเสนอผลงานทางดนตรี

2010498   การเตรียมการนำเสนอผลงานทางดนตรี                             2(0-4-2)

          (Preparation for Special Musical Project)

2010499 การนำเสนอผลงานทางดนตรี                                            5(350)

(Special Musical Project)

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20104100      การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               2(90)

(Preparation for Internship)

20104101  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5(350)

(Internship)

. หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียน       6   หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวนอย่างน้อย  6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว