ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาดนตรีสากล

ชื่อหลักสูตร                 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล

Bachelor of Music

ชื่อปริญญา                   ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)

Bachelor of Music

อักษรย่อปริญญา          ดศ.บ. (B.M.)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านดนตรีสากล สามารถสร้างสรรค์งานดนตรี และ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกของความเป็นไทย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพดนตรีและมีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรีหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการดนตรี
  2. นักดนตรี/นักร้อง
  3. โปรดิวเซอร์
  4. นักประพันธ์เพลง
  5. นักธุรกิจดนตรี/ผู้จัดการวงดนตรี
  6. ผู้สอนในสถาบันทางด้านดนตรี