ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Western Music)
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (นำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน)
3. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพดนตรี
4. มีการสอบสัมภาษณ์ (สอบทุกเครื่องมือเอก) และสอบภาคปฏิบัติตามความถนัด
 ปรัชญา
      มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านดนตรีสากล สร้างสรรค์งานดนตรี และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
      ครู-อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล ผู้ผลิตผลงานเพลงในบริษัทค่ายเพลงต่าง ๆ นักประพันธ์เพลงแนวคลาสสิค สมัยนิยม ลูกทุ่ง นักดนตรีสากลอาชีพ ผู้ผลิตผลงานเพลงประกอบสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา สปอร์ตวิทยุ รับราชการทหาร  ตำรวจ  ในหน่วยงานดุริยางค์ประจำ กรม กอง
แนวทางการศึกษาต่อ
      หลังจากจบสาขาวิชาดนตรีสากล ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท- ปริญญาเอกทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้