อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์
ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์
นางสาวอรอุษา  หนองตรุด
นางสาวอรอุษา หนองตรุด
นายบัญชา   อาษากิจ
นายบัญชา อาษากิจ
นางสาวโสวภา  สงขาว
นางสาวโสวภา สงขาว
นายมนตรี  ด้วงชนะ
นายมนตรี ด้วงชนะ
นางสาวกิติมา  ทวนน้อย
นางสาวกิติมา ทวนน้อย
นายมาโนชญ์ ยกเชื้อ
นายมาโนชญ์ ยกเชื้อ
นายฉลองชัย โฉมทอง
นายฉลองชัย โฉมทอง