อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อรอุษา  หนองตรุด
ดร.อรอุษา หนองตรุด
ผศ.บัญชา   อาษากิจ
ผศ.บัญชา อาษากิจ
นางสาวกิติมา  ทวนน้อย
นางสาวกิติมา ทวนน้อย
นายมาโนชญ์ ยกเชื้อ
นายมาโนชญ์ ยกเชื้อ
นายฉลองชัย ทัศนโกวิท
นายฉลองชัย ทัศนโกวิท