บรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลที่เรียนวิชาธุรกิจดนตรี (music business)

อาจารย์สงบ สิงสันจิตร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลที่เรียนวิชาธุรกิจดนตรี (music business) ณ ห้องอบรมพิเศษหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
29 สิงหาคม 2560