โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม  อาคารสุนทรียศาสตร์ @ มรส.