บรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลที่เรียนวิชาธุรกิจดนตรี (music business)

อาจารย์สงบ สิงสันจิตร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลที่เรียนวิชาธุรกิจดนตรี (music business) ณ ห้องอบรมพิเศษหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2560

Read more

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวงสตริงคอมโบ้ (String Combo) ขึ้น ณ ห้องสุนทรียศิลป์ ชั้น 2 อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

กิจกรรมสาขารับน้องใหม่

จบสิ้นกันไปแล้ว กิจกรรมสาขา ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน ขอบคุณรองนายยกองการ โชตินันท์ รัตนพฤทธิ์ ขอบคุณนายกสโมสรมนุษศาสตร์ ศิริลักษณ์ อัยยะวรากูล นายกโย คณะมนุษยศาสตร์ ขอบคุณสตาฟปี2 ปี3 พี่ปี4ที่ช่วยทำให้กิจกรรมนี้มีความหมาย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม : The Travlin’s Three Workshop 19

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสมัยนิยม : The Travlin’s Three Workshop 19 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-16.30น

Read more